Instinktiva center: Mage, hjärta och huvud

Var och en av oss har tillgång till tre olika typer av intelligens: kroppslig, känslomässig och mental. En av dessa är vår primära källa för att samla information om omvärlden och påverkar oss starkast i vårt beslutsfattande.

Vi tenderar ibland att överdriva vår tillit till vår primära intelligens och har mycket att lära från de andra centren.

Vår identitet, självkänsla och personlighet är nära sammankopplad med vår primära förmåga, vilket gör att det kan vara väldigt känsligt för oss ifall andra inte ger oss erkänsla för den sidan av vår person.

Kroppstyper – Magkänsla

Vrede, handlingskraft och moral.

8: Utmanaren
Visar sin vrede öppet, är extremt handlingskraftiga och har lätt att få andra med sig. För åttor handlar moral om ansvar och ärlighet, att kunna lita på att var och en gör sitt yttersta.
9: Medlaren
Förnekar sin vrede, döljer sin handlingskraft bakom en liknöjd fasad tills den verkligen krävs. För nior handlar moral om att respektera varandra och bidra till en trivsam atmosfär.
1: Perfektionisten
Undertrycker sin vrede, passiv aggressivitet. Handlingskraftiga när det kommer till förbättring. För ettor visar sig moralen som en inre måttstock om vad som är rätt och fel.
Ingen kan tvinga mig till något oavsett hur impopulär jag blir.

Då det gäller är jag handlingskraftig och jag har en magkänsla som jag litar på.

Jag har en utvecklad känsla för andra och ett stort behov av att känna samhörighet och närhet.

Om man ifrågasätter mig eller inte lägger märke till mig blir jag arg, ledsen eller känner mig avvisad.

2: Hjälparen

Undertrycker sin skam, sin känsla av att inte duga. Undgår känslan genom att vara god mot andra. Talar hellre om andra än om sig själva. För tvåor handlar image om att ha nära relationer till andra genom  att vara behövd.
3: Presteraren
Förnekar sin skam. Döljer sin känsla av att inte duga bakom en fasad av att framgång. Treor trivs i rampljuset, talar gärna om sig själva och upplever erkänsla när andra visar uppskattning för deras prestation.
4: Romantikern/Outsidern
Visar sin skam öppet och med viss stolthet. ”Sån här är jag. Take it or leave it!” Söker uppmärksamhet genom att vara annorlunda. Upplever att deras värde är knutet till att vara unik.

Hjärtetyper – Emotionell intelligens

Skam, image och erkänsla.

 

Huvudtyper – Mental intelligens

Rädsla, trygghet och förståelse .

5: Utforskaren/Observatören
Kan visa sin rädsla. Bemästrar den och uppnår trygghet genom att samla kunskap (och saker). Skapar förståelse och kontroll genom att samla in information och analysera den i enskildhet.
6: Skeptikern
Förnekar sin rädsla. Hanterar den och skapar trygghet genom att förbereda sig mentalt på alla tänkbara risker och planera utvägar. Lägger förväntningar på en låg nivå för att slippa bli besviken.
7: Entusiasten
Undertrycker sin rädsla och planerar sig bort från obehag. Framtidsplaner och fantasier är hjälpmedel för glömska eller verklighetsflykt. Sjuan är optimistisk och värderar valfrihet. Tycker inte om att vara beroende av andra.
Jag funderar och analyserar och är nyfiken på hur allt hänger ihop.

Trygghet är viktigt för mig och eftersom jag har lite svårt med tillit så fixar jag gärna tryggheten själv.