Enneagrammet

Enneagrammet är en modell för självkännedom och personlig utveckling. I Enneagrammet beskrivs nio olika grundstrategier för hur vi kan hantera livet. Precis som alla modeller är Enneagrammet givetvis en förenkling av verkligheten, men en mer nyanserad sådan än många andra personlighetsmodeller.

Modellen är i första hand utformad för att lära känna sig själv och finna sin egen utvecklingsväg. Men den kan också ge oss en ökad förståelse för att andra människor inte fungerar precis som vi. Med en ökad insikt om andra typers bakomliggande motivation och grundläggande strategi väcks en nyfikenhet för hur andra fungerar och vi får lättare att uppskatta skillnaderna mellan oss.

Definiera aldrig någon annans typ än din egen! Vi kan se tendenser från den ena eller andra typen hos någon annan, men vilken som är deras inre drivkraft – det kan bara de själva svara på.

De nio enneagramtyperna Perfektionisten, Hjälparen, Presteraren, Romantikern, Observatören, Skeptikern, Entusiasten, Utmanaren eller Medlaren. Vilken av dessa ”arketyper” känns mest som du, när du bara läser namnen? Läs en kortfattad introduktion av de nio typerna här.

 

Vissa känner igen sig direkt. För andra kan det ta längre tid. Om du har svårt att helt känna igen dig kan du läsa en bok eller se intervjuer med personer som har kunskap om Enneagrammet och som beskriver sin typ. De nio olika typerna tillhör varsitt center: huvud, hjärta eller mage. Ett sätt att hitta sin typ kan vara genom att först finna ut vilket av dessa center som är primärt för dig.

Att dela in hela världens befolkning i 9 typer kan anses lite väl förenklat och det är det! Enneagram-modellen är i själva verket mycket mer nyanserad än så. För varje typ finns tre varianter, beroende på vilken som är vår primära instinkt (läs mer nedan). Det ger oss 27 olika typer. Dessutom anses varje typ ha en starkare koppling till en av sina ”vingar”, en av de typer som ligger bredvid ens huvudtyp, längs med cirkelns kant. På så sätt har vi 54 olika varianter. Men självklart är det ändå så att detta bara är en förenklad förklaringsmodell. Och om du är helt ny till Enneagrammet räcker det väl att börja med att lära känna de nio grundtyperna lite närmare.

De tre instinkterna ger 27 subtyper Utöver vår enneagramtyp har vi även en instinkt som är extra uttalad hos oss. De tre grundinstinkterna som beskrivs i Enneagrammet är: självbevarelsedrift, social och sexuell instinkt. Den sexuella kallas ibland för ”en-till-en”, eftersom det inte nödvändigtvis är en sexuell drivkraft, utan snarare en önskan att skapa intima eller intensiva möten med en person i taget.Den sociala instinkten handlar om status och om att hitta sin plats i en grupp eller att knyta strategiska relationer. För de med stark självbevarelsedrift är frågor kring överlevnad eller trygghet viktigast, så som mat, sömn, tak över huvudet och ekonomisk trygghet. När man kombinerar instinkterna (3 st) med enneagramtyperna (9 st) får man 27 olika subtyper. Det finns alltså tre olika varianter av till exempel nian: den sociala nian, den sexuella nian och den självbevarande nian. För varje enneagramtyp är det en av dessa tre subtyper som kallas för ”mot-typ” (eng: counter type), dvs det är den variant som är minst typisk grundtypen. Det kan vara ganska stor skillnad på en 9:a med social instinkt (mot-typ för nian) och en 9:a som är självbevarande.

Vingar och ben
Som om det inte var tillräckligt avancerat med 27 olika subtyper har varje typ dessutom två vingar, två närbesläktade strategier, varav vi oftast har mer tillgång till den ena. Dessa är de två enneagramtyper som ligger på varsin sida om vår egen typ. Till exempel har fyran en vinge mot trean och en mot femman. Oftast är en av dessa vingar mer utvecklad och den andra mindre. En ”fyra med en trea-vinge” kan skilja sig rejält ifrån en ”fyra med en femma-vinge”. På så sätt fördubblas de 27 typerna till 54 olika varianter. Vi är inte bara en fyra, utan kanske en sexuell fyra med en femma-vinge.

Modellen visar också hur vi i vissa situationer, såsom stress eller trygghet, kan förflytta oss in i en helt annan typs beteende. Vi kanske är på ett visst sätt på jobbet, men på ett helt annat på semestern. Vilka dessa typer är visas genom att man följer linjerna i symbolen. En etta som är stressad eller har låg energi kan låna drag av fyran, medan personen i ett tillstånd av trygghet mer liknar en sjua. På så sätt ger modellen en allt annat än statisk bild av oss människor. Det finns utrymme för stor variation vid ”typifieringen” (54 typer snarare än 9) och även föränderlighet, genom att vi kan uppnå högre eller lägre nivåer inom vår typ, eller att vi lånar drag från andra typer t.ex. i trygghet och stress.

 

Den personliga utvecklingsvägen
Den grundläggande teori som Enneagrammet bygger på har koppling till såväl psykologi som andlighet. Man menar att vi människor föds med en känsla av helhet, av kontakt med allt. Tiden i moderlivet och den första tiden som nyfödda befinner vi oss i en symbiotisk relation med vår mor där vi inte kan skilja mellan dig och mig eller gott och ont.

Efterhand stöter vi på motgångar av olika slag (mer eller mindre allvarliga trauman) och vi lär oss att mamma och jag är två olika individer och att livet även innehåller känslor som sorg, smärta och skuld. Den här separationen från helheten beskrivs inom Enneagrammet som en förlust av en ”helig idé”. Vår separation ifrån det heliga tillståndet av att vara ett med allt tar sig formen av en specifik förlust för var och en av de nio olika typerna. För någon beskrivs det som en förlorad kontakt med den heliga kärleken, för en annan är det den heliga styrkan som gått oss förlorad. Genom livet utformar vi strategier för att kompensera vår förlust. Man skulle kunna säga att detta blir vår akilleshäl.

Problemet med våra strategier är att de ofta får exakt motsatt effekt. Vi fastnar i beteendemönster som i själva verket hindrar oss ifrån att uppnå det tillstånd vi strävar efter. Enneagrammet visar på en personlig utvecklingsväg för var och en av de nio typerna.