Chakrasystemet

Chakrasystemets funktion i vår energikropp kan jämföras med en serie transformatorers roll i ett elektriskt system*. Chakrasystemet – från kronchakrat på toppen av huvudet ner till rotchakrat strax nedanför ryggradens slut – transformerar den gudomliga energin av väldigt hög frekvens och spänning (prana som kommer in via kronchakrat) stegvis genom varje chakra. Först omvandlas energin till medvetande (vid ajna chakra, det så kallade tredje ögat), därefter i tur och ordning till: ether (halschakrat), luft (hjärtchakrat), eld (navelchakrat), vatten (sexualchakrat) och fast materia (rotchakrat).

Den här beskrivningen är symbolisk, men har också en känslomässig och mental association. Den fasta materian som rotchakrat symboliserar hör ihop med ett tillstånd av rigiditet och orörlighet. Ett känslomässigt behov av stabilitet och trygghet. Det som beskrivs som vätska symboliserar känslolivets rörlighet i form av toppar och dalar, njutning och smärta och sexualchakrat associeras med vår förmåga att känna glädje och njutning. Ett hälsosamt andra chakra gör att vi kan fritt uttrycka vår naturliga personlighet, jämförbart med ett vatten som porlar fritt och friskt.

Läs mer om den psykologiska aspekten av var och ett våra viktigaste chakran nedan.

 

* Ur boken Prana Pranayama Prana Vidya, av Swami Niranjanananda Saraswati.

Om du är intresserad av att fördjupa dig i Chakrasystemet såväl praktiskt som teoretiskt håller jag en halvdagsworkshop med fördjupning inom Chakrasystemet den 14 december 2014. Läs mer här.

Med hjälp av yogiska tekniker renar, balanserar och väcker vi våra chakran, var för sig – och i chakrasystemet som helhet. När vi stärker våra chakran blir den praniska nivån i kroppen högre och mer stabil, vilket ger oss livsglädje i form av en högre energi och ett stabilare humör.

Nedre triangeln

De första tre chakrorna associeras med vår fysiska kropp, vår vardagliga värld och grundläggande behov som trygghet, överlevnad och sexualitet.

Mooladhara Chakra

Rotchakrat är beläget strax nedanför ryggradens slut, i mitten av underlivet. Rotchakrat symboliserar den materiella världen, den fysiska kroppen och våra mest grundläggande behov.

När rotchakrat är i balans känner du dig grundad och trygg. När du har en grundtrygghet i livet blir du stark, pålitlig och realistisk.

Om rotchakrat är i obalans kan otrygghet och rädsla ta sig uttryck i att du antingen blir fixerad vid det materiella eller att du inte är kapabel att ta ansvar för din egen försörjning.

En person som domineras av rotchakrat kan antingen vara väldigt oroad och lätt känna sig hotad av situationer, eller också själv försätta sig i faror och söka upp livshotande utmaningar i sitt liv.

 

Yogaövningar för rotchakrat:
Kråkan, Suficirklar, Stolen

Rotlåset är en teknik som frigör energi från rotchakrat och riktar den uppåt.

Swadisthana Chakra

Sexualchakrat är beläget i höjd med svanskotan. Sexualchakrat förknippas med vårt känsloliv, vår sexualitet och vår förmåga att njuta. Sexualchakrat relaterar också till kreativitet, spontanitet, fantasi och glädje.

När sexualchakrat är i balans har du en okomplicerad inställning till sex och är i kontakt med dina känslor. Du har förmåga att njuta av livet.

Om sexualchakrat är i obalans kan du känna dig hämmad eller missunnsam mot andra människor.

En person som domineras av andra chakrat styrs av sitt begär.

Enligt yogatraditionen är det viktigt att tillåta sig att njuta av livet. Att förneka sig själv njutning och glädje leder till en obalans i andra chakrat.

Yogaövningar för sexualchakrat:
Fjärilen, Grodan, Ryggflex.

Manipura Chakra

Navelchakrat representerar energi, kraft och viljestyrka. Navelchakrat står också för identitet och självförtroende.

När navelchakrat är i balans har du förmåga att ta beslut, sätta upp mål och genomföra dina planer. Du blir orädd, får ökat självförtroende och är en inspiration för andra människor.

Om navelchakrat är i obalans kan det yttra sig som obeslutsamhet och handlingsförlamning. Det kan också ta sig uttryck i att du bara bryr sig om dig själv och dina egna planer.

En person som domineras av navelchakrat har behov av att hävda sig genom makt, pengar och andras uppmärksamhet. Man förhåller sig till livet som en tävling där det handlar om att vinna eller förlora.

I kundaliniyogan börjar vi med att stärka det tredje chakrat eftersom det ger energi till de andra chakrorna.

Yogaövningar för navelchakrat:
Sträckställningen, Sat Kriya, Diafragmalåset.

Kriya för att stärka navelchakrat: Nabhi Kriya

Balanspunkt

Hjärtchakrat fungerar som en balanspunkt i kroppen. Mellan flödet från de övre, himmelska energierna, och de lägre, jordiska energierna. Här sker perspektivskiftet från ”mig till dig”, eller ”mig till alltet”.

Anahata Chakra

Hjärtchakrat förknippas med kärlek, vänlighet och medkänsla.

När hjärtchakrat är i balans kan du älska och acceptera dig själv – och därmed dina medmänniskor. Du har förmåga att känna medkänsla, men behålla ditt oberoende.

Om hjärtchakrat är i obalans kan du känna dig avstängd och hålla människor på distans, alternativt ge för mycket till andra eller bli beroende av bekräftelse från din omgivning.

En person som domineras av hjärtchakrat har uppnått en känsla av fullkomlighet och har förmågan att sätta andras behov framför sina egna. Man har insett att när man ger till andra så ger man också till sig själv.

Yogaövningar för hjärtchakrat:
Egobekämparen, Babyställningen, alla armövningar.

Övre triangeln

Chakrorna i den övre triangeln associeras till ett mer andligt perspektiv än vårt vardagliga förhållningssätt till världen. Sanning, visdom, intuition.

Vishuddhi Chakra

Halschakrat symboliserar kommunikation och kreativitet. Det står för sanning, att vara ärlig mot sig själv och mot sin omgivning.

När halschakrat är i balans har du förmågan att lyssna på andra och känner inget behov att försvara dina åsikter. Du vågar visa vem du är.

Om halschakrat är i obalans kan det leda till osäkerhet, ytlighet och i förlängningen bitterhet, eftersom du inte lever i ärlighet med dig själv.

En person som domineras av halschakrat har överlämnat sitt ego till universum och upplever sig få näring och kärlek från universums kreativa kraft.

Yogaövningar för halschakrat:
Kobran, Skulderstående, all mantrasång.

Kriya för halschakrat: Kantha Padma Kriya.

Ajna Chakra

Det tredje ögat är beläget i mitten av i huvudet. Chakrat förknippas med vishet och intuition.

När det sjätte chakrat är i balans är du grundad och jordnära samtidigt som du är känslig för subtila budskap och har förmåga att följa din intuition.

Om det sjätte chakrat är i obalans kan det visa sig som okänslighet. Den logiska, intellektuella sidan av dig dominerar fullständigt.

En person som domineras av tredje ögat lever i nuet och identifierar sig inte med sitt ego eller sin personliga historia.

 

Yogaövningar för Tredje ögat:
Krigarställningen, visselandning, alla övningar där pannan vilar mot golvet.

Sahasrara Chakra

Kronchakrat relaterar till en högre medvetandenivå av absolut stillhet och insikt.

När kronchakrat är i balans upplever du att du är ett med universums kreativa kraft. Vi kan uppleva korta stunder av det här tillståndet, även om de flesta av oss inte befinner oss där jämt.

Om kronchakrat är i obalans kan du känna dig avstängd från din omgivning och uppleva att livet inte har någon mening.

En person som domineras av kronchakrat har uppnått det slutliga målet med yoga, en medvetenhet om att allt är ett.

 

Yogaövningar för kronchakrat:
Sat Kriya, all meditation.

Auran

Auran är ett elektromagnetiskt fält som omsluter kroppen. Auran har som funktion att filtrera all energi som du möter. Aurans styrka påverkas av i hur väl balans de andra sju chakrorna är.

När auran är stark har du en stark utstrålning och känner dig beskyddad. Om auran är svag kan du känna sig sårbar och oskyddad.

Du kan stärka din aura genom att träna yoga och meditation och att leva sanningsenligt. Den försvagas av lögner och negativitet.

 

Yogaövningar för auran:
Triangeln, alla armövningar, meditation.

Kriya för att stärka auran.